AVÍS LEGAL website FORM@TIX INFORMÁTICA 2.0

<< HOME

Informació general.
Form@tix Informática 2.0 S.L. és una societat registrada al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 41990, Foli 45, Full nº B-398287, inscripció 1 i amb C.I.F. B65369746. Formatix Informatica 2.0 és el nom comercial. Domiciliada al carrer Amílcar nº 113, 08032, de Barcelona, tel. 93.433.40.21, fax: 93.436.49.95, en endavant L'Empresa.

A efectes de comunicació i notificacions del usuari a L´Empresa, la direcció de correu electrònic és la seguent: info@formatix.es

Prestació de serveis.
A través de la seva pàgina web s´ofereix al usuari el servei integral de disseny i instal⋅lació de sistemes i xarxes, disseny web, màrqueting a internet i e-commerce i consultoria Tic per a empreses start-up.

Propietat Intel⋅lectual i Industrial.
L´Empresa és propietària de la pàgina web www.formatix.es, titular dels drets de propietat intel⋅lectual i industrial d´aquesta pàgina així com dels continguts de la mateixa i del nom de domini.

La totalitat d´aquest website: text, imatges, marques comercials, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l´estructura, sel⋅lecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel⋅lectual i industrial.

Els drets de propietat intel⋅lectual i industrial de les pàgines web a les quals el website de L´Empresa redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini de les mateixes, corresponen als seus propietaris.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d´aquest website i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit del propietari del site.

Protecció de Dades Personals.
Una vegada omplert el formulari de sol⋅licitud de informació, l´usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades a un arxiu automatitzat, creat per L´Empresa que té la finalitat de mantenir informat al usuari sobre les novetats dels productes.

En qualsevol cas, l´usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d´enviar la seva sol⋅licitud de informació. D´acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el propietari del arxiu es compromet a donar cumpliment a la obligació de secret professional respecte a aquestes dades i al deure de guardar-les, garantitzant la seva confidencialitat, i adoptant, en el seu cas, les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, robatori, tractament i accés no autoritzat.

Els usuaris del site tenen el dret d'accés, rectificació, oposició i cancelació de les dades que constin al fitxer automatitzat de dades de l´empresa. L´exercici d´aquests drets es realitzarà mitjançant petició escrita dirigida al domicili de Form@tix Informática 2.0 al C/ Amílcar nº 113, 08032, de Barcelona, tel. 93.433.40.21, fax: 93.436.49.95, o bé mitjançant el correu electrònic que apareix a www.formatix.es. S´assumeix que els usuaris accepten les condicions establertes i donen el seu consentiment si cliquen al botó "Enviar" que apareix al formulari que recull les seves dades personals.

Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedides a cap empresa i únicament seran utilitzades per al enviament de informació sobre els productes i serveis que ofereix l´empresa. Les dades personals tampoc estaran disponibles per a terceres persones en cap moment. Únicament s´utilitzaran amb la finalitat definida en aquest document.

Limitació de responsabilitat.
L´Empresa no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona el seu website així com tampoc dels possibles incumpliments de la normativa vigent en cada moment en que aquestes pàgines puguin incòrrer. Tampoc es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats del ús d'aquest website o dels seus continguts, inclús danys informàtics i la possible introducció de virus.

Barcelona a 02 d´agost de 2010

Benvinguts al website de Form@tix Informática 2.0 >> HOME